آشنایی با پایگاه SJR

آشنایی با پایگاه SJR

SCImago یک پورتال عمومی رتبه بندی مجله و کشور ها است که شامل مجلات و شاخص علمی کشورهای توسعه یافته از اطلاعات موجود در پایگاه داده Scopus است. این شاخص می تواند برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل در حوزه های علمی استفاده شود. در این پایگاه مجلات می توانند مقایسه یا به طور جداگانه […]